program

 4 Kwietnia 2017 8:00 – 8:30 Rejestracja uczestników
8:30 – 8:40 Otwarcie konferencji: dr hab. prof. US Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, dr hab. prof. UO Dariusz Szostek 8:40 – 9:10 Wystąpienia wprowadzające
dr. hab. prof. US Zbigniewa Kuniewicza (Dziekana WPiA US)
przedstawiciela Marszałka Województwa
przedstawiciela Prezydenta Miasta Szczecina 9:10 – 9:30 Wystąpienie gościa specjalnego
dr Dominik Rozkrut (Prezes Głównego Urzędu Statystycznego) "Zjawiska i procesy kształtujące rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki cyfrowej w Polsce" Ekspercki Panel Wprowadzający Moderator: mgr Kamil Pluskwa-Dąbrowski (Prezes Federacji Konsumentów) 9:30 - 10:45 dr hab. Daniel Wacinkiewicz (Uniwersytet Szczeciński)
r. pr. Jarosław Jerzykowski (Jerzykowski i Wspólnicy Sp. k.)
r. pr. Andrzej Lubiniecki (Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.)
r. pr. Stefan Mazurkiewicz (Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro i Wspólnicy Sp. p.)
mgr Krzysztof Wisłocki (Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Szczecinie) 10:45 - 11:15 Przerwa kawowa Panel 2. E-konsument Moderator: dr hab. prof. UO Dariusz Szostek (Uniwersytet Opolski) 11:15 – 11:30 mgr Kamil Pluskwa-Dąbrowski (Prezes Federacji Konsumentów) "Konsument w świecie wirtualnym"
11:30 - 11:45 dr Agata Jaroszek (Uniwersytet Wrocławski) "E-konsument w prawie prywatnym międzynarodowym" 11:45 - 12:00 dr Aneta Arkuszewska (Uniwersytet Rzeszowski) "ODR w sprawach konsumenckich" 12:00 - 12:15 dr Ewa Galewska (Uniwersytet Wrocławski) "Nowe zasady pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w sektorze telekomunikacyjnym"
12:15 - 12:30 dr hab. Daniel Wacinkiewicz (Uniwersytet Szczeciński) "Wykorzystanie narzędzi elektronicznych w sferze gospodarki komunalnej - uwagi z perspektywy zaspokajania potrzeb konsumenta usług publicznych"
12:30 - 12:45 dr Katarzyna Trietz "E-konsument na niemieckim rynku towarów i usług" 12:45 - 13:00 Dyskusja
13:00 - 13:30 Przerwa kawowa Panel 3. E-zdrowie Moderator: dr hab. prof. US Kinga Flaga-Gieruszyńska (Uniwersytet Szczeciński) 13:30 - 13:45 Dorota Łabinowicz (Dyrektor Wydziału Zdrowia w Zachodniopomorskim Urzędzie Marszałkowskim) "E-zdrowie – szanse i problemy. Perspektywa samorządu województwa"
13:45 - 14:00 dr hab. prof. UO Dariusz Szostek (Uninwersytet Opolski), Damian Klimas (Uniwersytet Wrocławski)
"Przechowywanie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej – wybrane aspekty"
14:00 - 14:15 dr Grzegorz Fiuk (Prezes FXGRAIL sp. z o.o.) „Doświadczenia z realizacji regionalnych projektów e-Zdrowie w Polsce – wyzwania, bariery, problemy, korzyści i rekomendacje”
14:15 - 14:30 r. pr. Stefan Mazurkiewicz (Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro i Wspólnicy Sp. p.) "Świadczenie usług medycznych z wykorzystaniem telemedycyny – obecne bariery prawne oraz najbliższa przyszłość"
14:30 - 14:45 dr inż. Kajetan Wojsyk (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia)
"E-zdrowie a europejskie standardy e-IDAS" 14:45 - 15:00 dr hab. prof. UKSW Marek Świerczyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) "Telemedycyna w świetle RODO" 15:00 - 15:15 Dyskusja 15:15 - 16:15 Lunch Panel 4. E-wymiar sprawiedliwości Moderator: prof. dr hab. Andrzej Marciniak (Uniwersytet Łódzki) 16:15 - 16:30 prof. dr hab. Jacek Gołaczyński (Uniwersytet Wrocławski) "Informatyzacja postępowania cywilnego – wybrane zagadnienia"
16:30 - 16:45 dr Joanna Studzińska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) "Informatyzacja postępowania cywilnego w orzecznictwie Sądu Najwyższego" 16:45 - 17:00 dr hab. Andrzej Jarocha (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) "Dowód z dokumentu prywatnego sporządzonego w formie elektronicznej w sądowym postępowaniu cywilnym"
17:00 - 17:15 r. pr. Andrzej Lubiniecki (Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.)
"Problemy dowodowe w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu elektronicznych transakcji handlowych"
17:15 - 17:30 dr Marcin Białecki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) "Problem dowodów nielegalnych na przykładzie środków dowodowych pozykanych z Internetu w sprawach rodzinnych" 17:30 - 17:45 dr Łukasz Goździaszek (Uniwersytet Wrocławski) "Perspektywy pełnego zautomatyzowania elektronicznego postępowania upominawczego"
17:45 - 18:00 dr Anna Kościółek (Uniwersytet Rzeszowski) "Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe"
18:00 - 18:15 prof. SWPS dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS) "Elektronizacja postępowania z perspektywy sądów administracyjnych" 18:15 Zamknięcie obrad pierwszego dnia 5 kwietnia 2017 Panel 5. E-wymiar sprawiedliwości Moderator: dr hab. Andrzej Jarocha (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 10:00 - 10:15 dr Robert Kulski (Uniwersytet Łódzki) 
"Informatyzacja postępowania egzekucyjnego – aspekty prawnoporównawcze" 10:15 - 10:30 dr hab. Włodzimierz Głodowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) "Wszczęcie elektronicznej licytacji ruchomości"
10:30 - 10:45 dr Marcin Uliasz (Ministerstwo Sprawiedliwości) "Informatyzacja postępowania w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności" 10:45 - 11:00 mgr Marcin Borek (Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy KRK) "Komornik sądowy w elektronicznym postępowaniu egzekucyjnym"
11:00 - 11:15 dr Zbigniew Woźniak (Uniwersytet Zielonogórski) "Elektroniczny tytuł wykonawczy obejmujący świadczenie wyrażone w walucie obcej"
11:15 - 11:30 dr hab. prof. UWr Izabella Gil (Uniwersytet Wrocławski)
"Wykorzystanie narzędzi elektronicznych w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym"" 11:30 - 11:45 Dyskusja
11:45 - 12:15 Przerwa kawowa Panel 6. E-usługi publiczne Moderator dr hab. Daniel Wacinkiewicz (Uniwersytet Szczeciński) 12:15 - 12:30 r. pr. Lucyna Łuczak-Noworolnik "Elektroniczne usługi publiczne w wymiarze europejskim" 12:30 - 12:45 dr Grzegorz Sibiga (Instytut Nauk Prawnych PAN) "Komunikacja elektroniczna w postępowaniu administracyjnym po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego w ustawie o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej"
12:45 - 13:00 dr Piotr Gil (Uniwersytet Opolski) "E-usługi publiczne w praktyce radcy prawnego"
13:00 - 13:15 r. pr. Jarosław Jerzykowski (Jerzykowski i Wspólnicy Sp. k.) "Wykorzystanie narzędzi elektronicznych w prawie zamówień publicznych" 13:15 - 13:30 dr Monika Rozkrut (Uniwersytet Szczeciński) "Zagrożenia prywatności i bezpieczeństwa w Internecie w kontekście kompetencji cyfrowych i wykluczenia cyfrowego"
13:30 - 13:45 dr Anna Zalesińska (Uniwersytet Wrocławski) "Elektroniczne rejestry publiczne"
13:45 - 14:00 r.pr., rzecznik patentowy Rafał Malujda (Rafał Malujda Kancelaria Prawno - Patentowa) "Przetwarzanie danych publicznych kołem zamachowym dla spółek e-commerce? - wyzwania prawne" 14:00 - 14:15 Dyskusja 14:15 - 14:45 Przerwa kawowa Panel 7. IT i E-commerce Moderator prof. dr hab. Jacek Gołaczyński (Uniwersytet Wrocławski) 14:45 - 15:00 dr hab. prof. UKSW Grażyna Szpor (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) "Internet rzeczy"
15:00 - 15:15 dr Gabriela Bar (Szostek_Bar i Partnerzy, Uniwersytet Opolski) "Prawo do domeny internetowej w orzecznictwie sądowym"
15:15 - 15:30 dr hab. prof. ALK Przemysław Polański (Akademia Leona Koźmińskiego) "Odpowiedzialność za hyperlinki"
15:30 - 15:45 dr hab. prof. US Wiesław M. Maziarz (Uniwersytet Szczeciński) "E-marketing"
15:45 - 16:00 dr Zbigniew Okoń (dLK Korus Okoń Radcowie Prawni) "Marketing bezpośredni prowadzony za pomocą środków komunikacji elektronicznej w świetle planowanej reformy prawa europejskiego"
16:00 - 16:15 dr hab. prof. US Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska (Uniwersytet Szczeciński) "Inwestowanie w spółki e-commerce"
16:15-16:30 dr Maciej Czaplewski (Uniwersytet Szczeciński) "Wzmacnianie zaufania użytkowników e-commerce jako czynnik rozwoju tej formy handlu" 16:30 Dyskusja i podsumowanie obrad