Program MFPME

 

3 kwietnia 2017 r. 8:00 – 8:30 Rejestracja uczestników
8:30 – 8:45 Otwarcie 2 Młodego Forum Prawa Mediów Elektronicznych: dr hab. prof. US Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, dr hab. prof. UO Dariusz Szostek Panel I. Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
Moderator: prof. UO, dr hab. Dariusz Szostek (Uniwersytet Opolski)
8:45 – 9:00: mgr Szymon Muszer, mgr Mikołaj Domagała (Uniwersytet Opolski) - Wielki Brat patrzy, czyli wykorzystanie i przetwarzanie wizerunku utrwalonego w nagraniach z monitoringu w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO)
9:00 - 9:15: mgr Anna Banaszewska, mgr Piotr Wierzbicki (Uniwersytet Wrocławski) - Internet rzeczy – kogo czy co? Wybrane zagadnienia prawne
9:15 - 9:30: mgr Maria Siemaszkiewicz (Uniwersytet Wrocławski) - Internet Rzeczy niechronionych?
9:30 – 9:45: mgr Anna Sojat (Uniwersytet Wrocławski) - Prawo do bycia zapomnianym, a instytucja sprzeciwu – skuteczność regulacji w świetle rozporządzenia RODO
9:45 – 10:00: mgr Natalia Kalinowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) - Dokonywanie oceny skutków dla przetwarzania danych na gruncie Rozporządzenia 2016/679
10:00 – 10:15: mgr Katarzyna Biczysko-Pudełko, mgr Kinga Szmyd (Uniwersytet Opolski) - Wpływ Rozporządzenia ogólnego dotyczącego ochrony danych osobowych na działalność dostawców usług cloud computing – analiza law in action
10:15 – 10:30: mgr Michał Piechocki (Uniwersytet Szczeciński) - Ochrona danych osobowych w świetle nowych rozwiązań marketingowych
10:30 – 10:45: Karolina Rutkowska (Uniwersytet Jagielloński) - Dziecko w sieci a ochrona danych osobowych – dylematy związane z przyjęciem nowych rozwiązań wynikających z Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO)
10:45 – 11:00: mgr Jakub Kalak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - Gromadzenie i wykorzystanie danych w postępowaniu cywilnym. Zagadnienia wybrane
11:00 – 11:15: mgr Małgorzata Żukowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Pojęcie włamania z art. 279 k.k. w świetle nowoczesnych technologii i zabezpieczeń elektronicznych
11:15 – 11:30: mgr Konrad Mazur (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - Zagadnienia konstrukcyjne koncepcji crime industry i ich zastosowanie do zorganizowanych społeczności cyberprzestępczych w sieci darknet 11:30 – 11:50 Przerwa kawowa Panel II.
Panel II: IT & IP
Moderator: prof. US dr hab. Dorota Sokołowska (Uniwersytet Szczeciński) 11:50 - 12:05: mgr Wojciech Lamik (Uniwersytet Wrocławski) - Dopuszczalność linkowania w świetle prawa 12:05 - 12:20: Karolina Iwańska (Uniwersytet Jagielloński) - Automatyczne systemy monitorowania i filtrowania treści zamieszczanych przez użytkowników w serwisach hostingowych - cenzura internetu czy skuteczny sposób na egzekwowanie praw własności intelektualnej?
12:20 -12:35: Roger Konarski (Uniwersytet Wrocławski) - Certyfikacja, czyli nowa instytucja w sferze ochrony danych osobowych
12:35 - 12:50: mgr Marta Pietrzak (Uniwersytet Jagielloński) - Dziedziczenie konta indywidualnego użytkownika Facebook - między teorią a praktyką
12:50 -13:05: dr Marta Nowocień (Uniwersytet Wrocławski) - Notariusz a systemy teleinformatyczne – problemy wybrane
13:05 – 13:20: Sławomir Kadłuczka, Wiktoria Dębska (Uniwersytet Opolski) - "E-voting" jako alternatywna forma wyborcza
13:20 – 13:35: mgr Zuzanna Ochońska, mgr Julia Padlewska (Uniwersytet Jagielloński) - Prawo pokrewne wydawców prasy – podatek od linków, czy sprawiedliwy podział zysków?
13:35 – 13:50 mgr Jędrzej Stępniowski (Instytut Nauk Prawnych PAN) - Czy ochrona prywatności to zadanie dla prawa konkurencji? 13:50 – 14:40 Przerwa lunchowa Panel III.
E-usługi, e-commerce i e-finanse
Moderator: prof. dr hab. Jacek Gołaczyński (Uniwersytet Wrocławski) 14:40 – 14:55: Adam Majewski (Uniwersytet Wrocławski) - Problematyka ochrony prawnej konsumenta dokonującego zakupu rzeczy na portalu aukcyjnym
14:55 – 15:10: r.pr. Martyna Wójcik (Jerzykowski i Wspólnicy. Spółka Komandytowa) - Obowiązek korzystania przez zamawiających publicznych z systemu e-Certis – aspekty prawne i praktyczne
15:10 – 15:25: Paulina Krynicka (Uniwersytet Szczeciński) - Platforma ODR jako innowacyjny sposób rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego w UE
15:25 – 15:40: Filip Wiaderek, Zofia Andryskowska (Uniwersytet Warszawski) - ODR w sporach konsumenckich - aspekty praktyczne
15:40 – 15:55: Tobiasz Gajda, Szymon Chyra (Uniwersytet Opolski) - Bezpieczeństwo usług płatniczych w świetle dyrektywy PSD II oraz dyrektywy AML IV
15:55 – 16:10: mgr Wojciech Sosnowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Mikropłatność czyli mikroochrona? - wybrane problemy regulacji rynku aplikacji f2p
16:10 – 16:25: mgr Aneta Zwolińska, Paweł Janiec (Uniwersytet Opolski) - SMART CONTRACTS - początek nowych umów ?
16:25 – 16:40: mgr inż. Rafał Prabucki (Uniwersytet Opolski) - Obrót bezgotówkowy oparty na technologii rejestrów rozproszonych w ujęciu nowych propozycji regulacji dotyczących rynku finansowego 16:40 – 17:00 Przerwa kawowa Panel IV.
E-zdrowie
Moderator: prof. US dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska (Uniwersytet Szczeciński) 17:00 – 17:15: mgr Paulina Jankowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - Prawne aspekty rozwoju telemedycyny w oparciu o wybrane prawa pacjenta
17:15 – 17:30: Bartłomiej Oręziak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) - Kwalifikacja urządzeń telemedycznych jako wyrobów medycznych w świetle definicji ustawowej
17:30 – 17:45: Veranika Barel (Uniwersytet Wrocławski) - Zakres przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych przez aplikacje mobilne monitorujące funkcje fizjologiczne organizmu w świetle regulacji Rozporządzenia RODO
17:45 – 18:00: mgr Katarzyna Smyk (Uniwersytet Wrocławski) - Sposoby udostępniania pacjentowi Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
18:00 – 18:15: Anna Panek, Magdalena Panek (Uniwersytet Opolski) - Prawa pacjenta i ochrona danych medycznych w obliczu informatyzacji ich przetwarzania
18:15 – 18:30: Adrian Borys, Maciej Bieszczad (Uniwersytet Wrocławski) - Outsourcing IT w aspekcie elektronicznej dokumentacji medycznej, a ochrona danych osobowych pacjenta
18:30 – 18:45: Mateusz Niedźwiecki, Kewin Rozum (Uniwersytet Wrocławski) - Dane sensytywne jako grupa szczególnie chronionych danych osobowych pacjenta w obliczu systemu elektronicznej dokumentacji medycznej 18:45 – 19:00 Przerwa na obrady Kapituły
19:00 Wręczenie nagród i podsumowanie 2 Młodego Forum Prawa Mediów Elektronicznych Sesja posterowa: Piotr Chojnacki i Kamil Loose (Uniwersytet Opolski) - Zmiany w ochronie danych osobowych w kontekście Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych
Marta Dzieciuch (Euro Bank S.A.) - Udział sektora bankowego w realizacji zadań publicznych
Arletta Gosławska, Aleksandra Kukla, Monika Łozińska (Uniwersytet Opolski)– Forma dokumentowa po wrześniowej nowelizacji KC; Zdalny dostęp do elektronicznych baz danych medycznych a prawa pacjentów
Artur Kotwas, Paulina Zabielska, Beata Karakiewicz (Pomorski Uniwersytet Medyczny)- Rola aplikacji mobilnych w podwyższaniu jakości życia osób niepełnosprawnych
Natalia Kurmańska i Patrycja Król (Uniwersytet Opolski) – Prawa konsumenta w świetle ustawy o prawach konsumenta z 2014 r. i nowelizacji KC
Adam Majewski (Uniwersytet Wrocławski) – Schemat ochrony prawnej konsumenta dokonującego zakupu rzeczy na portalu aukcyjnym
Miłosz Osiński (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)- e-Certis jako innowacyjny portal usprawniający zamówienia publiczne
Anna Panek (Uniwersytet Opolski) - Różnice w przetwarzaniu danych zwykłych i danych wrażliwych; Internet rzeczy jako nadzieja dla ludzkości Magdalena Panek (Uniwersytet Opolski) - Podstawy uprawniające do przetwarzania danych osobowych Sabina Pietrowska (Uniwersytet Opolski) – Prawa konsumenta w dobie rozwoju i innowacyjności e-usług
Iwona Radlińska, Marta Bażydło, Beata Karakiewicz (Pomorski Uniwersytet Medyczny) – Rola stron internetowych w podwyższaniu jakości życia osób niepełnosprawnych w mieście Szczecin
Tomasz Rojek (Uniwersytet Opolski) – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w polskim systemie prawnym – możliwości, obowiązki, bezpieczeństwo; Prawne aspekty profilowania osób w kontekście Rozporządzenia RODO; Dane wrażliwe po wejściu w życie rozporządzenia RODO
Tomasz Wcisło (Uniwersytet Opolski) – Mechanizmy informatyczne wykorzystywane w administracji publicznej