prof. US dr hab. Kinga Flaga-gieruszyńska
Uniwerystet Szczeciński Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego; kierownik Katedry Prawa Medycznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, członek prezydium Sądu Arbitrażowego Pomorza Zachodniego. Organizatorka licznych wydarzeń naukowych o charakterze specjalistycznym rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej. Zajmuje się problematyką postępowania cywilnego, arbitrażu i mediacji, a także prawa upadłościowego i naprawczego; autorka licznych publikacji, artykułów i opracowań związanych z tą tematyką. prof. dr hab. jacek gołaczyński CBKE, Uniwersytet Wrocławski Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych. Kierownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, sędzia Sądu Apelacyjnego, były wiceminister sprawiedliwości, pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości - koordynator krajowy ds. wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych, założyciel i redaktor naczelny czasopisma Prawo Mediów Elektronicznych. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu m.in. prawa prywatnego międzynarodowego, postępowania cywilnego i prawa nowych technologii. prof. uo dr hab. dariusz szostek
Uniwersytet Opolski Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego. Profesor w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, radca prawny. Członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. Współpracownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej WPAiE UWr. Specjalizuje się w prawie konsumenckim, prawie nowych technologii, w tym handlu elektronicznym oraz e-administracji. Arbiter i mediator przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

Organizatorzy

WSPÓŁOrganizatorzy

założyciele